O Stowarzyszeniu Alpha Polska

Początki

Stowarzyszenie Alpha Polska powstało 17 kwietnia 2004 roku  i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 29.10.2004 roku pod numerem 0000219444.

Cel Stowarzyszenia

Celem SAP jest udostępnienie Kościołowi w Polsce praktycznego i adekwatnego do współczesnej kultury narzędzia ewangelizacji, jakim jest wypracowany w anglikańskiej parafii Św. Trójcy w Londynie kurs Alpha. W nawiązaniu do pilnej potrzeby nowej ewangelizacji skierowanej do osób, które oddaliły się od Kościoła, lub są zainteresowane poznaniem chrześcijaństwa, Stowarzyszenie Alpha Polska pragnie umożliwić każdemu Kościołowi chrześcijańskiemu w Polsce rozpoczęcie i prowadzenie Alpha jako ciągłego procesu docierania z Ewangelią do tych właśnie ludzi.

Umowa licencyjna

Na podstawie Umowy Licencyjnej z Alpha International (31.12.2005) SAP wydaje wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia Alpha (a także innych kursów opracowanych przez Alpha International, jak np. Kurs Małżeński) i zajmuje się ich dystrybucją. Organizuje także konferencje i szkolenia przygotowujące zespoły do samodzielnego prowadzenia Alpha oraz służy wszelką pomocą i informacją.

Co to daje członkostwo w Stowarzyszeniu?

Każdy członek ma realny wpływ na działalność SAP, a co za tym idzie także na funkcjonowanie Alpha w Polsce. Raz na rok w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie odbywają się Walne Zebrania Członków SAP, które podejmuje ważne decyzje dotyczące funkcjonowania Alpha w Polsce. Według Statutu Stowarzyszenia, każdy członek ma czynne i bierne prawo wyborcze (może wybierać Zarząd Stowarzyszenia i sam być do niego wybranym), ma prawo zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów Stowarzyszenia, prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, oraz prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Jakie obowiązki ma członek Stowarzyszenia?

Wstępując do SAP każdy nowy członek zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki chrześcijańskiej i postanowień Statutu, regulaminów, innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, dbania o dobre imię Stowarzyszenia, brać aktywny udział w realizacji celu Stowarzyszenia, a także opłacać składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięcznie. Składki pozwalają nam na sprawniejsze wydawanie materiałów, szkolenie nowych zespołów Alpha i realizację wszystkich pozostałych celów, jakie sobie stawiamy, aby ludzie mogli usłyszeć Ewangelię podczas Alpha.

Jak wstąpić do Stowarzyszenia?

By wstąpić do SAP każdy potencjalny członek musi uzupełnić deklarację członkowską, którą można pobrać tutaj. Po uzupełnieniu należy ją odesłać na adres: Krajowe Biuro Alpha; ul. Lea 55; 30-052 Kraków.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu na adres: biuro@alphapolska.org.